Konkurs „Maluch 2013 – edycja 2”

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch konkurs „Maluch 2013 – edycja 2”.

W II edycji Resortowego programu Maluch o dotację mogą ubiegać się:
– osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
– osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do 31 grudnia 2013 r.
Szczegółowe zasady dofinansowania zadań zostały określone w pkt VII Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH – edycja druga 2013.

Treść Programu oraz ogłoszenie o konkursie ofert zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl i www.zlobki.mpips.gov.pl ).

Z dotacji nie mogą skorzystać:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego będące (współ)własnością jednostek samorządu terytorialnego;
– instytucje, w których koszty funkcjonowania miejsc są pośrednio finansowane lub współfinansowane w konkursie „Maluch 2013 – edycja 1”.

Oferty konkursowe należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa do dnia 8 sierpnia 2013 r.