Kwalifikacja wojskowa rocznika 1999

k2
Kwalifikację wojskową osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy,  trwający ponad 3 miesiące na terenie Gminy Nieporęt,  prowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Legionowie z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie pod adresem: 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 – aula, parter. Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu legionowskiego trwa do 27 marca, jednak w dniu  27 marca na kwalifikację wojskową staja wyłącznie wezwane kobiety.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w powyższych terminach wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 1999 r.,

2) mężczyzn urodzonych w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3) osoby urodzone w latach 1997-1998 które:

  1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4) kobiety urodzone w latach 1994–1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2017/18 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).

5) osoby, które skończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zobowiązanie do zgłoszenia się na kwalifikację wojskową, określone  jest w imiennym wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku zgłoszenia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy winna posiadać ze sobą:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

2) dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji,

3) aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,

4) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe.

W trakcie badań lekarskich zostaną określone kategorie zdrowia a ponadto nastąpi założenie ewidencji wojskowej i wydanie książeczki wojskowej. Za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub zarządza się przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowych informacji udziela: Urząd Gminy Nieporęt, Dział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, tel. (022)7670440.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO