Kwalifikacja wojskowa rozpoczęta

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 j.t.) oraz stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. 2012.1358), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 04 lutego do 30 kwietnia 2013 r.

Do stawienia do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 1994r.,
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1989 – 1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. osoby urodzone w latach 1992-1993 które:
   • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
   • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  4. kobiety urodzone w latach 1989–1994 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2012/13 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.
  5. osoby, które skończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, trwający ponad 3 miesiące na terenie Gminy Nieporęt, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Legionowie z siedzibą w Starostwie Powiatowym pod adresem: 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, sala konferencyjna, parter. Stawiennictwo osób z Gminy Nieporęt wyznaczone zostało w dniach 4, 5 i 8 kwietnia br. z zaznaczeniem, że w dniu 8 kwietnia do kwalifikacji zgłaszają się wyłącznie kobiety. Zobowiązanie do zgłoszenia się na kwalifikację, określone jest w imiennym wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku zgłoszenia się na Powiatową Komisję Kwalifikacyjną.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji winna posiadać ze sobą:

  1. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  2. dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych,
  3. aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,
  4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe.

W trakcie badań lekarskich zostaną określone kategorie zdrowia a ponadto nastąpi założenie ewidencji wojskowej i wydanie książeczki wojskowej. Za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub zarządza się przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Nieporęt, tel. (022)767 04 40.