LVIII sesja Rady Gminy Nieporęt -26 maja 2022r. (czwartek), godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LVIII sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wyróżnienie dla 15 tysięcznego mieszkańca Gminy Nieporęt.
 4. Nadanie honorowego tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2022 – 2034.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy miedzy Gminą Nieporęt a Gminą Wieliszew dla projektu : „Twój piec nasze powietrze 2” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie słupów oświetlenia drogowego na terenie gminy Nieporęt, w celu podwieszenia kabla światłowodowego.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz  przyjęcia Regulaminu miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/7/2019 Rady Gminy Nieporęt  z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Nieporęt.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Stanisławów Drugi, w gminie Nieporęt.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Żurawia” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działki ewid. o nr 610/22 i 3361.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Koniczyny” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska w gminie Nieporęt, stanowiącej działki ewid. o nr 245/3 i 245/6.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia lek. med. Krystyny Malinowskiej – Lerman, budynkowi stanowiącemu własność gminy Nieporęt, służącemu prowadzeniu działalności leczniczej.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Nieporęt.
 17. Informacja Przewodniczącej Rady z prac w okresie między sesjami.
 18. Informacja Wójta z prac między sesjami.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.                                                                                          

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/ Bogusława Tomasik

Projekty uchwał dostępne są w Portalu- eSesja: https://nieporet.esesja.pl/