Minął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2016 r.

Informujemy, że 15 marca upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2016 r. W związku z powyższym niezwłocznie należy uiścić ww. opłatę na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. I kwartał 2016 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. styczeń 2016 r., luty 2016 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.
W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Informujemy również, że koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy. Powstają one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszą 11,60 zł.