Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Nieporęt

Pl. Wolności 1 05-126 Nieporęt

                                                                                                                                                                                                                                        Nieporęt, dnia 21.11.2019 r.

OŚR.6220.5.2019

                     O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 7 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 z późn. zm.),  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.2081 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości,  że na wniosek Tomasza Tarnowskiego MP – Mosty Spółka z o. o., Sp. K. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 15/2019   z dnia 28.08.2019 r. Inwestora – Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 ”.

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Nieporęt, pok. nr 6 parter, Pl. Wolności 1.

 

z up. Wójta Gminy Nieporęt

Monika Dąbrowska

p.o. Kierownika Działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa