Obwieszczenie w sprawie odśnieżania chodników położonych wzdłuż nieruchomości

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 1pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz § 9 Uchwały Nr LV/73/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Nieporęt zobowiązuje się właścicieli posesji do:

  • uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym oraz w ruchu pojazdów,
  • usuwania nawisów lodu i śniegu, w tym sopli z okapów, rynien budynków i innych obiektów budowlanych.

W przypadku niezastosowania się przez właściciela nieruchomości do obowiązujących przepisów i obowiązków określonych w Regulaminie grozi kara grzywny.

Wójt Gminy Nieporęt

/Sławomir Maciej Mazur/