Obwieszczenie Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 września 2010 r. z dnia 29 września 2010 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NIEPORĘT
z dnia 29 września 2010 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/68/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 152, poz. 3674) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nieporęcie – w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.