Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sztuki pod nazwą „Przestrzenie”

Na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Nieporęt zamieszcza ofertę Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Trzecia Fala” realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sztuki pod nazwą „Przestrzenie”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Trzecia Fala” w zakresie upowszechniania kultury i sztuki pod nazwą „Animacja końca lata” można składać w terminie do dnia 25 maja 2011 roku bezpośrednio do urzędu gminy, listownie (adres: Urząd Gminy Nieporęt, 05-126 Nieporęt Plac Wolności 1) lub na adres e-mail: urzad@nieporet.pl