Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.