Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny w 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie