Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nierporęt w zakresie wspierania rodziny w 2014 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej (…)