Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nierporęt w zakresie wspierania rodziny w 2014 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej (…)

ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nierporęt w zakresie wspierania rodziny w 2014 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie