Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania rodziny.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.