Zapytanie ofertowe – Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „ e-Urząd w Gminie Nieporęt”.

Zapytanie ofertowe

Gmina Nieporęt – Urząd Gminy Nieporęt zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „ e-Urząd w Gminie Nieporęt”.

  1. Termin realizacji*:

czas wykonania zamówienia przewidywany do 28 października 2015 r.

  1. Istotne warunki zamówienia:

Zamówienie polega na kompleksowym opracowaniu i przygotowaniu studium wykonalności dla projektu: „ e-Urząd w Gminie Nieporęt.  Dokument musi być sporządzony zgodnie ze wskazania do Studium Wykonalności stanowiącymi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi dla Mazowsza, Typ – e-administracja oraz zgodnie z zapisami rozporządzeń i innych aktów prawnych wskazanych w RPO WM 2014-2020, a także z:

  • Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014- 2020/7(01)03/2015);
  • Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r.

Studium powinno zawierać

  • część opisową
  • arkusz kalkulacyjny w formacie XLS lub równoważnym, zawierającego tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej.

Analiza finansowa przedstawiona w ramach Studium Wykonalności powinna zawierać rozdział opisujący przyjęte do wyliczeń założenia, a także rozdział, w którym ujęte zostanie podsumowanie przedstawiające najważniejsze wyniki przeprowadzonej analizy. Arkusz musi zawierać jawne (nie ukryte) i działające formuły przedstawiające przeprowadzone analizy i ich wyniki.

W studium Wykonawca ma szczegółowo wykazać i opisać wpisywanie się projektu w Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.1. E-usługi

  1. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, (adres: Urząd Gminy Nieporęt, 05-126 Nieporęt, Pl. Wolności 1) lub przesłać na nr faksu 22 767 04 41 lub drogą mailową na adres inwestycje@nieporet.pl do dnia 19.10.2015 r. do godz. 1600.

  1. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.