Orlik zaprasza chętnych – zasady korzystania z boisk

29 maja został uroczyście otwarty w Józefowie przy ul. Szkolnej 61 kompleks boisk sportowych zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, którego właścicielem i zarządzającym jest Gmina Nieporęt. W imieniu Gminy kompleksem boisk zarządza dyżurny trener środowiskowy.

Kompleks boisk składa się z boiska piłkarskiego o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) i boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wym. 19,1 x 32,1 m. Boiska są dostępne dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kompleks boisk czynny jest przez cały rok (za wyjątkiem świąt państwowych i kościelnych – uznanych za ustawowo wolne od pracy):
1) w miesiącach wrzesień – czerwiec (rok szkolny):
a) poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 22.00,
b) sobota, godz. 8.00 – 22.00,
c) niedziela, godz. 11.00 – 20.00
2) w miesiącach lipiec – sierpień (przerwa wakacyjna) :
a) poniedziałek – piątek godz. 10.00 – 22.00,
b) sobota godz. 11.00 – 20.00,
c) niedziela godz. 11.00 – 20.00

Zajęcia dydaktyczne, zgodnie z planem nauczania prowadzone są na kompleksie boisk w
godz. 8.00 – 15.00. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu boisk u zarządzającego przez grupy zorganizowane, w tym kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Gminy Nieporęt (rezerwacji dokonuje trener, instruktor sportu, nauczyciel w-f, opiekun grupy) itp. oraz grupy dzieci i młodzieży do lat 16 (rezerwacji dokonuje rodzic lub pełnoletni opiekun grupy). Każda z grup zorganizowanych, w tym kluby sportowe z terenu gminy, może korzystać z kompleksu boisk na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy uzgodnić z trenerem środowiskowym nadzorującym obiekt na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. W przypadku korzystania przez grupę zorganizowaną w tym klub sportowy tylko z jednego boiska, pozostałe boiska są dostępne dla mieszkańców. Osoby korzystające z poszczególnych boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez trenera środowiskowego.
Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
1) używania butów piłkarskich z metalowymi i plastikowymi korkami oraz kolców,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
9) wprowadzania zwierząt.

Użytkownicy korzystają z kompleksu boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone na boisku na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. Za skradzione użytkownikom na terenie kompleksu boisku rzeczy zarządzający boiskiem nie ponosi odpowiedzialności. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania „Regulaminu korzystania z gminnego kompleksu boisk sportowych zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
Wszystkim użytkownikom boiska życzymy satysfakcji z jego korzystania. Jednocześnie prosimy o szczególną troskę i dbałość o jego wygląd oraz stan techniczny, aby służyło jak najdłużej wszystkim mieszkańcom gminy.

/ Opracowane na podstawie Uchwały NR VIII/42/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej /