Przypominamy, że upłynął termin płatności II raty podatków za 2014 r.

Przypominamy, że 15 maja upłynął termin zapłaty II raty podatku za 2014 r.

Osoby, które nie uregulowały zobowiązania powinny niezwłocznie zapłacić zaległy podatek.

Na niezapłacone należności wysłane zostaną upomnienia, co dodatkowo obciąży zobowiązanego o kwotę kosztów upomnienia tj. 11,60 zł.