Smacznie, Zdrowo, Tradycyjnie – Konkurs

Agencja Rynku Rolnego
ogłasza konkurs pod hasłem
„SMACZNIE, ZDROWO, TRADYCYJNIE”

1. Organizator: Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

2. Przedmiot konkursu: wykonanie pracy konkursowej wg kryteriów podanych przez organizatora w postaci przepisu potrawy wraz ze zdjęciem gotowej potrawy. Przepisy zgłoszone do konkursu, muszą nawiązywać do specyficznej kuchni regionu Mazowsza i jej tradycyjnych potraw.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie:
– pełnoletni członkowie Kół Gospodyń Wiejskich woj. mazowieckiego zwanego dalej „Kołem” oraz
– pełnoletnie osoby fizyczne niebędące członkami Koła związane swoim charakterem pracy ze środowiskiem wiejskim woj. mazowieckiego, jeżeli regulamin Koła przewiduje ich udział w jego działalności, stosownie do treści art. 22 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr
32, poz. 217, z późn. zm.).

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace konkursowe przekazane korespondencyjnie, bądź osobiście, zwane dalej „pracą konkursową” zawierające:
1) przepis sporządzony w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, na papierze piśmienniczym w formacie A4;
2) zdjęcie w formie wydruku kolorowego gotowej potrawy w rozmiarze 15 x 21 cm;
3) płytę CD zawierającą wersję elektroniczną zdjęcia;
4) zgłoszenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniem, określone w załączniku nr 1 do Regulaminu;
5) aktualny Regulamin/Statut Koła Gospodyń Wiejskich wraz z listą członków oraz listą o sób niebędących członkami koła, o których mowa w ust. 1 pkt 2, poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji Koła
w raz z danymi tej osoby niezbędnymi do kontaktu z organizatorem konkursu (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) pozyskanymi przez uczestnika konkursu, o których mowa w załączniku nr 2.

Praca konkursowa określona w ust. 2 pkt 1 – 4 musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem jego adresu zamieszkania, nr tel., adresu e-mail oraz nazwy i adresu Koła, którego jest członkiem lub w którego działalności autor bierze
udział; praca powinna być odpowiednio zabezpieczona, w szczególności na czas wysyłki (np. koperta bąbelkowa).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą konkursową, o której mowa w § 4 ust 2, zgłoszenia udziału w konkursie wraz z oświadczeniem o treści jak stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu konkursu.

Autorzy prac z chwilą przekazania ich Dyrektorowi Oddziału Terenowego ARR w Warszawie i pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu stają się Uczestnikami Konkursu.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę konkursową, wykonaną indywidualnie i samodzielnie, wykluczone są prace zbiorowe.

Organizator zwalnia uczestników Konkursu z obowiązku informowania o łącznych kosztach wykonania pracy konkursowej.

4. Kryteria oceny prac konkursowych: Ocena zgłoszonych prac konkursowych dokonana
będzie przez Komisję powołaną przez Dyrektora Oddziału Terenowego ARR w Warszawie.
Komisja biorąc pod uwagę: Związek składników z regionem – 40%; oryginalność przepisu – 20%; wygląd potrawy (na podstawie przesłanego zdjęcia) – 20%; stopień trudności wykonania – 20% -przyzna nagrody :
I miejsce w konkursie,
II miejsce w konkursie,
III miejsce w konkursie.
Organizator ma prawo do nie przyznania nagrody za dowolne miejsce w konkursie.

5. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa.

6. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 21 listopada 2011r. o godz. 15:30 (w przypadku korespondencyjnego dostarczania decyduje data wpływu do Oddziału Terenowego w Warszawie).

7. Nagrody
Nagrodami rzeczowymi w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:
I miejsce w konkursie – robot kuchenny wieloczynnościowy Kenwood Mulipro FP 925
o wartości brutto 651,90 zł;
II miejsce – maszynka elektryczna do mięsa Zelmer 886.84 o wartości brutto 332,94 zł;
III miejsce – zestaw dwóch patelni (patelnia Grillowa Berghoff Virgo oraz patelnia Berghoff z pokrywką Virgo) o wartości brutto 270,60 zł- za III miejsce.

8. Osobami upoważnionymi do kontaktu z uczestnikami konkursu w zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu są:
a) Anna Bogdan, tel. (022) 515-81-55, e-mail a.bogdan@arr.gov.pl,
b) Andrzej Kołodziejczyk tel. (022) 515-81-56, e-mail a.kolodziejczyk@arr.gov.pl,
fax (022) 515-81-56

Regulamin konkursu