Sprawozdanie z przeprowadonych konsultacji

Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie następujących projektów uchwały Rady Gminy Nieporęt: 1) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, 2) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.
(plik .pdf do pobrania)