Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie
sporządzone w dniu 19 stycznia 2011 roku z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 203 poz. 6097) oraz z Zarządzeniem Nr 2/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 stycznia 2011 r.w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok” konsultacje zostały przeprowadzone w wyznaczonym terminie tj. od 11 stycznia 2011r. do 19 stycznia 2011 roku.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”.

Celem konsultacji było poznanie stanowiska organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Informacja o podejmowanych konsultacjach została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt.

Projekt „ Rocznego programu…” wraz formularzem zgłaszania uwag został zamieszczony na stronie internetowej www.nieporet.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyznaczonym terminie tj. od 11 stycznia 2011r. do 19 stycznia 2011r do godziny 16.00 nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca konsultowanego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”.

Treść powyższego sprawozdania podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy.