Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania nagród sportowych gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym

1