Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym

sprawozdanie 29.08.2019 basen cennik