Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii gminnych dróg publicznych drogi wojewódzkiej nr 624 oraz ustalenia jej przebiegu

sprawozdanie 29.08.2019 droga 624