Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządzone w dniu 24 kwietnia 2014 r. z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej