Szkody w uprawach rolnych

W związku z dużym niedoborem wody na obszarze prawie całego kraju i wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez susze, informuje się o możliwości składania do Urzędu Gminy Nieporęt wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach rolnych w terminie do dnia 28.08.2015 r.

Oszacowania zgłoszonych szkód dokona komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego, w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu uprawy.

Straty należy zgłaszać na odpowiednim druku wniosku, który można pobrać poniżej lub w tut. Urzędzie (pokój nr 30). Do składanego wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ARiMR kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2015.

Wniosek o oszacowanie szkód