Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

W związku z realizacją zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych” zleconego przez Powiat Legionowski, informujemy, że na terenie gminy Nieporęt, w terminie od 9 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., w obrębach Aleksandrów, Beniaminów, Białobrzegi, Izabelin, Józefów, Kąty Węgierskie, Nieporęt, Michałów-Grabina, Rembelszczyzna, Rynia, Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra, Wólka Radzymińska, Zegrze Południowe odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Pracami zostaną objęte lasy grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls).

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzania lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów.

Zgodnie z ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzania lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Po upływie 30 dni od daty wyłożenia Wykonawca zwróci się do Urzędu Gminy o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.