Wybór ławników na kadencję 2020-2023

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych podczas wyborów w 2015 r. Stosownie do art.160 §1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019 poz. 52 z późń.zm.) Rada Gminy Nieporęt najpóźniej w październiku br. winna dokonać wyboru na kolejną kadencję:

 • 2 ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie,
  • 3 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • 1 ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,

Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin ustala Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Poniżej publikujemy zasady i tryb naboru kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 • do orzekania w sprawach  z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
• nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społecznie i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do  zgłoszenia  kandydata  na  ławnika  dokonanego  na  karcie  zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata,  że  nie  jest  lub  nie  był  pozbawiony  władzy rodzicielskiej,  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie  ostanie    zdrowia,    wystawione    przez    lekarza podstawowej   opieki   zdrowotnej,   w rozumieniu  przepisów  ustawy  z dnia 27 października 2017 r.  o podstawowej  opiece  zdrowotnej  (Dz.U.poz.2217 oraz  z  2018    poz.  1000  i  1544),  stwierdzające  brak  przeciwwskazań  do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia  zgodne  z wymogami  stosowanymi  przy  składaniu  wniosku o wydanie dowodu osobistego;

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto:

 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną  organizację  społeczną  lub  zawodową,  zarejestrowaną  na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata

Wzory dokumentów dostępne są poniżej oraz w Biurze Rady Gminy:

karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Formularz zapytania o udzielenie informacji o zgłaszanej osobie z KRK

Wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe

Wzór oświadczenia kandydata na ławnika, dotyczącego władzy rodzicielskiej

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt  opłaty  za  badanie  lekarskie  i za  wystawienie  zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynął do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:
• przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1 05-126 Nieporęt
albo
• złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt do 30 czerwca 2019 r.