Wyprawka szkolna w 2013 r.

W roku szkolnym 2013/2014 Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” objęci będą uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

– klasach I – III i klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
– klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
– klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
– klasie II liceum plastycznego,
– klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Warunki uzyskania pomocy na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”:

1) spełnienie kryterium dochodowego:
539 zł na jednego członka rodziny (uczniowie klasy I szkoły podstawowej),
456 zł na jednego członka rodziny (pozostali uczniowie);
albo
znalezienie się w jednej z sytuacji, o których mówi art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), m. in. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe;

2) złożenie wniosku do dyrektora szkoły w terminie do 13 września 2013 r.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów);

2) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenie o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
3) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenie o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

4) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

5) w przypadku uczniów z rodzin, które znalazły się w jednej z sytuacji, o których mówi art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.men.gov.pl