XXI Sesja Rady Gminy Nieporęt

XXI Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, została zwołana na dzień dniu 27 lutego   2020 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt,  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2020 rok.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania  z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.
 9. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnych położonych w Nieporęcie, stanowiących działki  o nr: 1091, 914/1 i 47, na okres do 3 lat.
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy,  których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki o nr 40/21 położoną w Zegrzu Południowym  gm. Nieporęt.
 1. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z prac w okresie między sesjami.
 2. Informacja Wójta Gminy Nieporęt o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie sesji.

Po sesji o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Nieporęt odbędzie się spotkanie z mieszkańcami  w sprawie konsultacji, na które zaproszony zostanie przedstawiciel administracji rządowej, w celu objaśnienia założeń projektów obsługujących Centralny Port Komunikacyjny.

Projekty uchwał dostępne w Portalu – Esesja.

http://nieporet.esesja.pl/

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt:

/-/ Bogusława Tomasik