XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji 2018-2023

BG.0002.4.2020                                                                    Nieporęt, dnia 2 marca 2020 r.  

     Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z §  55 ust. 2 i 3 oraz § 57 ust. 5 Statutu Gminy Nieporęt, uchwalonego uchwałą Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 59, poz. 1506 ze zm.) zwołuję XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji  2018-2023  która odbędzie się w dniu 05 marca 2020 r. (czwartek) godz. 19.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
  4. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/

Bogusława Tomasik