XXIX Sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zawiadamiam o zwołaniu XXIX Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu 27 sierpnia 2020 r. (czwartek), godz. 10.00. Sesja odbędzie się, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawyz dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568 ze zm.) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z prac między sesjami.
 4. Informacja Wójta z prac między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2032.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i o zwolnieniu w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nieporęt na lata 2020-2023.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 192/1 stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 608/11 stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Bakaliowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt, stanowiącej działki ewid. o nr 65/2 i 64/2.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Dereniowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 81/2.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Rubinowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 269/7.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Migdałowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt, stanowiącej działki ewid. o nr 7/7 i 497/2.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Zamostki Wólczyńskie” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt, stanowiącej działki ewid. o nr 282.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Strzelców Kaniowskich” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt, stanowiącej działki ewid. o nr 287.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania podania Wójtowi Gminy Nieporęt według właściwości.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.                                                                  

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/

Bogusława Tomasik


Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja.