XXV Sesja Rady Gminy Nieporęt

                                                          

                                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zawiadamiam o zwołaniu XXV Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 14 maja 2020 r. (czwartek), godz. 10.00. Sesja odbędzie się, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nieporęt.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2030.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi                         i gminie Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka o nr 578/11 stanowiącej własność Gminy oraz działka nr 938 będąca w posiadaniu Gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 5/7 i 509/13 stanowiące własność Gminy oraz działka nr 12 będąca w posiadaniu Gminy Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 93/1 stanowiącej własność Gminy Nieporęt.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiących działki ewid. o 59/10, 59/4, 59/16, 57/10, położonych we wsi Aleksandrów gmina Nieporęt.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nieporęt w 2020 roku.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie o informacje o kandydacie na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Legionowie w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Nieporęt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany Studium.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającejuchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 16. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z prac między sesjami
 17. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Gminy Nieporęt.
 18. Informacje Wójta Gminy Nieporęt z prac między sesjami
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                       (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.