XXVI Sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zawiadamiam o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek), godz. 13.00. Sesja odbędzie się, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568 ze zm.) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2030.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieporęt na rok szkolny 2020/2021.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nieporęt do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawienadania nazwy „30-lecia Samorządu Gminnego” trasie rowerowej położonej w gminie Nieporęt wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 – ul. Strużańskiej, we wsi Józefów od granicy z gminą Jabłonna do trasy rowerowej „100-lecia Niepodległości” wzdłuż Kanału Żerańskiego.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dla uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt
/-/
Bogusława Tomasik