XXVII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Informuję o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Nieporęt, która odbędzie się 25 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 10.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), według proponowanego porządku obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2019 rok, w tym:

a) prezentacja Raportu o stanie Gminy Nieporęt za 2019 rok;

b) debata nad Raportem o stanie Gminy Nieporęt za 2019 rok;

c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Nieporęt.

4. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt za rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem Wójta Gminy Nieporęt z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019 i zapoznanie się Rady Gminy Nieporęt z informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt, w tym:

a) prezentacja Sprawozdania Wójta Gminy Nieporęt z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2019 oraz przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Nieporęt;

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019;

c) zapoznanie Rady Gminy Nieporęt ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019 oraz z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019;

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za rok 2019;

e) dyskusja nad Sprawozdaniem Wójta Gminy Nieporęt z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019 i informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2019 oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019;

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójtowi Gminy Nieporęt z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2030.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nieporęt dla niepublicznych  szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt, na lata 2020-2022.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie na zawarcie, z dotychczasowym najemcą, kolejnej umowy najmu,  części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część nieruchomości gminnej, położonej we wsi Białobrzegi, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid. 170/163

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/

Bogusława Tomasik

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja