XXVIII sesja Rady Gminy Nieporęt.

Informuję o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Nieporęt, która odbędzie się 23 lipca 2020 r. (czwartek) godz. 10.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), według proponowanego porządku obrad :

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2030.

4.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt.

5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem st. Warszawą w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego.

6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na zawarcie, z dotychczasowym najemcą, kolejnej umowy najmu, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt.

7.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Szmaragdowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej działki ewid. o nr 270/26   i 269/12.

8.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Maciejki” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i
gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid nr 30/13.

9.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Ptasia” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. nr 941.

10.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Wielkiego Dębu” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, stanowiącej działki ewid. o nr 338/2, 347/1, 346/1, 345/2, 346/2, 347/2, 345/1, 345/3, 346/3 i 347/3.

11.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w gminie Nieporęt.

12.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających na ławnika do Sądu Rejonowego w Legionowie na kadencję 2020-2023.

13.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Legionowie
w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.

14.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

15.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Nieporęt.

16.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nieporęcie.

17.  Zapytania i wolne wnioski.

18. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nieporęt

/-/
Piotr Pietrucha

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja