XXXII sesja Rady Gminy Nieporęt – 26 listopada 2020 r.

Zawiadamiam o zwołaniu  XXXII sesji Rady Gminy Nieporęt na dzień 26 listopada 2020 r. /czwartek/, godz. 10.00. Sesja w trybie zdalnym z porządkiem obrad jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2032.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2021.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 9. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z prac w okresie między sesjami.
 10. Informacja Wójta Gminy Nieporęt o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja Wójta Gminy Nieporęt o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych w tym o wynikach Egzaminu ósmoklasisty i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty za rok szkolny 2019/2020.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/

Bogusława Tomasik


Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja.

http://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/f5b5fca8-453d-4