Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktów prawa miejscowego – projektów uchwały: 1) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i o zwolnieniu w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady, 2) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości