Zarządzenie Nr 238/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktu prawa miejscowego – projektu uchwały: 1) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nieporęt miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 2) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nieporęt.

zarz.238