Zarządzenie Nr 287/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania nagród sportowych Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym

00000001 00000002 00000003 00000004 00000005 00000006 00000007