Zarządzenie Nr 306/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania, obsługi i eksploatacji gminnego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt

BG.0050.01.306.2020

Zarządzenie Nr  306/2020
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia  29 października 2020 r.

w sprawie funkcjonowania, obsługi i eksploatacji gminnego systemu monitoringu wizyjnego
na terenie Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 9a oraz art. 50 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art.
6 ust. 1 lit. c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się gminny systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt.
 2. Wykaz obszarów objętych gminnym systemem monitoringu wizyjnego na terenie gminy Nieporęt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                                 § 2

Ustala się ,,Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji gminnego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt”, stanowiący załącznik nr  2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 179/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie gminy Nieporęt.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 306/2020
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 października 2020 r.

Wykaz
obszarów objętych gminnym systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt

Gminny systemem monitoringu wizyjnego obejmuje, odpowiednio oznaczone, następujące obszary/obiekty położone na terenie Gminy Nieporęt:

 1. Teren wewnętrzny (sala konferencyjna i ciągi komunikacyjne na parterze i piętrach Urzędu) oraz teren zewnętrzny, wokół budynku Urzędu Gminy Nieporęt;
  1. Teren kompleksu rekreacyjnego ,,Dzika Plaża” nad Zalewem Zegrzyńskim;
  1. Rondo Jana Pawła II;
  1. Skrzyżowanie ulicy Jana Kazimierza z ulicą Dworcową;
  1. Skrzyżowanie ulicy Jana Kazimierza z ulicą Wazów;
  1. Skrzyżowanie ulicy Jana Kazimierza z ulicą Izabelińską;
  1. Skrzyżowanie Henryka Sienkiewicza z ulicą Husarii;
  1. Skrzyżowanie ulicy Izabelińskiej z ulicą Koncertową;
  1. Skrzyżowanie ulicy Izabelińskiej z ulicą Przyszłość i ulicą Królewską;
  1. Skrzyżowanie ulicy Izabelińskiej z ulicą Małołęcką;
  1. Podwójne Rondo na Rembelszczyźnie;
  1. Skrzyżowanie ulic Strużańskej z ulicą Przyszłość i ulicą Słoneczną;
  1. Rondo w Józefowie;
  1. Teren przy Centrum Rekreacji ul. Wojska Polskiego;
  1. Rondo w Białobrzegach;
  1. Ścieżka rowerowa (teren wokół mostu, most i przejście dla pieszych – ul. Izabelińska);
  1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na ulicy Małołęckiej w Nieporęcie.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 306 /2020
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 28 października 2020 r.

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji gminnego sytemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt (dalej: Regulamin)

§ 1

 1. Regulamin określa:
 2. zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji gminnego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt, zwanego dalej systemem monitoringu;  
 3. zasady rejestracji i zapisu informacji z systemu monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer tego systemu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych zgodnie z przepisami prawa.  
 4. System monitoringu obejmuje miejsca wyznaczone, określone w Wykazie obszarów objętych gminnym systemem monitoringu wizyjnego na terenie gminy Nieporęt, ustalonym zarządzeniem Wójta Gminy Nieporęt.
 5. System monitoringu nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych w obiekcie Urzędu Gminy Nieporęt.

§ 2

Celem instalacji i wykorzystania sytemu monitoringu jest:

1) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie gminy Nieporęt,

2) zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej w gminie Nieporęt,

3) zapewnienie bezpieczeństwa interesantów w obiekcie Urzędu Gminy Nieporęt,

4) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w gminie Nieporęt;  

5) ochrona mienia gminy Nieporęt.  

§ 3

 1. System monitoringu obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory obrazu, okablowanie
  i oprogramowanie, a ponadto stanowiska umożliwiające podgląd i zapis obrazu z kamer wchodzących w skład sytemu monitoringu.
 2. Do systemu monitoringu, zapisów z kamer i rejestratorów mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy Administratora danych, w tym funkcjonariusze Straży Gminnej oraz upoważnieni funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nieporęcie, który dla celów zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nieporęt oraz ochrony mienia gminy, posiada dostęp do zapisów z kamer i rejestratorów na podstawie odrębnej umowy zawartej
  z gminą.
 3. System monitoringu podlega stałemu nadzorowi i ochronie zgodnie z procedurami opisanymi
  w Polityce Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcjach i Procedurach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, obowiązującymi w Urzędzie Gminy Nieporęt.

§ 4

 1. System monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Wejście lub wjazd w strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 4. Dane pochodzące z sytemu monitoringu, w postaci wizerunku mogą być danymi osobowymi
  w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu jest Gmina Nieporęt.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku następuje w oparciu o przepisy art.
  6 ust. 1 lit. c, d i e RODO w związku z art. 9a oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
 7. Nagrania obrazu z kamer monitoringu, zwane dalej ,,nagraniami” są przetwarzane wyłącznie do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz podlegają zabezpieczeniu, nadzorowi
  i ochronie.
 8. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, z możliwością ich przechowywania przez maksymalny okres do 3 miesięcy od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 9. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, w którym Administrator powziął informację, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony w ust. 8 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Informacja o funkcjonowaniu systemu monitoringu podawana jest do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie we wszystkich miejscach lub w obszarach objętych Monitoringiem, tablic informacyjnych z piktogramem kamery i opisem ,,Obiekt Monitorowany” lub „Teren Monitorowany” oraz skróconą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zawierającą  podstawowe informacje w tym zakresie.  
 11. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu Urzędu Gminy Nieporęt, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Dane osobowe w postaci wizerunku, przetwarzane w systemie monitoringu oraz zapisane na nośnikach, nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu
  o przepisy o dostępie do informacji publicznej.
 13. Nagrań z monitoringu nie udostępnia się osobom fizycznym w ramach zapobiegania naruszeniu prawa i wolności osób trzecich.
 14. Nagrania mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa, tylko uprawnionym organom i jednostkom, w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji.
 15. Udostępnienie danych z systemu monitoringu uprawnionym organom i instytucjom następuje za zgodą Wójta Gminy Nieporęt lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Nieporęt. 
 16. Osoba lub podmiot zainteresowane zabezpieczeniem zapisu z systemu monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się do Wójta Gminy Nieporęt z pisemnym umotywowanym wnioskiem o sporządzenie i zabezpieczenie jego kopii, wskazując cel zabezpieczenia zapisu, dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 17. Wzór wniosku o sporządzenie i zabezpieczenie kopii nagrania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 18. Udostępnienia nagrań podlegają ewidencjonowaniu w Rejestrze udostępnionych nagrań
  z gminnego systemu monitoringu, prowadzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.
 19. Kopia nagrania sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniana wyłącznie uprawnionym do tego organom lub jednostkom, za pokwitowaniem.
 20. W przypadku bezczynności uprawnionych organów lub jednostek kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy, od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

§ 5

Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nieporęcie oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi
i eksploatacji gminnego sytemu monitoringu wizyjnego
na terenie Gminy Nieporęt  stanowiącego załącznik do zarządzenia  
Nr 306/2020 Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 października 2020 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO W GMINIE NIEPORĘT

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (dalej : RODO), informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gmina Nieporęt, adres: Plac Wolności 1; 05-126 Nieporęt adres e-mail:  urzad@nieporet.pl; numer telefonu: 22 767 04 00; fax: 22 767-04-41, reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt (dalej: Administrator)
 • W Urzędzie Gminy Nieporęt powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przesyłając informację na adres e-mail: iod@nieporet.pl .
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, tylko w postaci wizerunku zarejestrowanego w systemie monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, porządku publicznego
  i ochrony mienia w obszarach monitorowanych.
 • Monitoring obejmuje wyznaczone obszary przestrzeni publicznej Gminy Nieporęt, budynek oraz teren wokół budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie. 
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO w związku z art. 7 ust 1, art. 9a oraz art 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od chwili ich utrwalenia. Termin przetwarzania może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania
  z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa bądź w sytuacji, gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
  w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Nagrania z monitoringu zawierające między innymi Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przekazywane Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Dane osobowe mogą być zabezpieczone w celu ich przekazania uprawnionym organom, na wniosek osoby lub podmiotu, które wykażą istotny i prawnie uzasadniony interes zabezpieczenia takich danych.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa określone w przepisach RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych
  ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, w sytuacji, w której przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku nie podlegają profilowaniu i nie będą przekazywane do krajów trzecich oraz organizacji międzynarodowych, bez Pani/Pana zgody.

Załącznik nr 2
do Regulaminu funkcjonowania, obsługi
i eksploatacji gminnego systemu monitoringu
wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt
stanowiącego załącznik do zarządzenia
Nr 306/2020  Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 października 2020 r.

– Wzór –

Wójt Gminy Nieporęt

WNIOSEK

o sporządzenie i zabezpieczenie kopii nagrania z gminnego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt

 1. Dane Wnioskodawcy (Nazwa i adres podmiotu lub imię i nazwisko, adres):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Lokalizacja zdarzenia, którego dotyczy wniosek:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czas zdarzenia:

Data: …………………………………, w godzinach od ……………………. do……………………………………..

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu związanym z realizacją mojego wniosku o sporządzenie i zabezpieczenie kopii nagrania z gminnego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt.

                                                           ………………………………………………………………………

                                                                                   (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 3
do Regulaminu funkcjonowania, obsługi
i eksploatacji gminnego systemu monitoringu  
wizyjnego na  terenie Gminy Nieporęt
stanowiącego załącznik do zarządzenia
Nr 306/2020  Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 października 2020 r.

    – Wzór –

Rejestr udostępnionych nagrań z gminnego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Nieporęt

Lp.Dane uprawnionego podmiotuNr. Wniosku/Sprawy i dataData wydania nagraniaDane osoby wydającej nagranieImię i nazwisko odbierającego nagraniePodpis osoby odbierającej nagranie