Zarządzenie Nr 311/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Zarządzenie Nr 311/2020
Wójta Gminy Nieporęt
  z dnia 5 listopada 2020 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2  pkt 3 i 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)  oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieporęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do zarządzenia:

Załącznik do Zarządzenia Nr 311/2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt z dnia 5 listopada 2020 r.

o rozpoczęciu konsultacji w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

     Na podstawie § 2 ust. 3uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego  z 2010 r. Nr 203 poz. 6097, zm. z 2016 r. poz. 978) oraz w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)   ogłasza się rozpoczęcie konsultacji, zwanych dalej „Konsultacjami” w zakresie projektu aktu prawa miejscowego: projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 6 listopada 2020 r.

    Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 17 listopada 2020 r.

II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt:

1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, e-mail: urzad@nieporet.pl

2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt przy placu Wolności 1, w godzinach pracy Urzędu.

III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu Konsultacji.

IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.:

  1. liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach;
  2. wykaz zgłoszonych uwag;
  3. uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag,

zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.

Załącznik do Ogłoszenia

Projekt aktu prawa miejscowego – projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.