Zarządzenie Nr 344/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań Urzędu Gminy Nieporęt oraz zasad działalności Urzędu Gminy Nieporęt w okresie stanu epidemii

BG.0050.01.344.2020                                                                                                                                                                                 

Zarządzenie Nr 344/2020
Wójta Gminy Nieporęt
   z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań Urzędu Gminy Nieporęt oraz zasad działalności Urzędu Gminy Nieporęt w okresie stanu epidemii

  Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku § 21 oraz § 22 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132)  zarządza się,  co następuje:

§ 1. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. w związku z ogłoszeniem obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, ogranicza się wykonywanie zadań realizowanych przez Urząd Gminy Nieporęt, zwany dalej „Urzędem”, w zakresie warunków załatwiania spraw i obsługi interesantów, poprzez zachowanie zasad określonych niniejszym zarządzeniem.

2. Ustala się następujący rodzaj ograniczeń:

1) załatwianie spraw w Urzędzie odbywa się w trybie zdalnym – z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@nieporet.pl, poprzez platformę ePUAP: /urzadgminynieporet/skrytka   lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 767-04-00 oraz w sposób określony w pkt 2,   z wyjątkiem spraw, o których mowa w ust. 4;

2) kierowana do Urzędu korespondencja i dokumenty w sprawach załatwianych przez Urząd (pisma, podania, wnioski i in.), za wyjątkiem spraw wymagających bezpośredniej obsługi interesanta, doręczana jest Urzędowi za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez jej umieszczenie w skrzynce podawczej, zlokalizowanej przy wejściu głównym do Urzędu – od strony ul. Jana Kazimierza; Nie przewiduje się potwierdzania złożenia dokumentów  składanych do skrzynki podawczej;

3) w sprawach, o których mowa w ust. 4, bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Urzędu odbywa się wyłącznie na parterze – w holu budynku Urzędu, przy wyznaczonych   w tym celu stanowiskach obsługi – wejście główne od strony ul. Jana Kazimierza;

4) dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu, w którym wyznaczono stanowisko obsługi, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi; Ograniczenie to nie dotyczy:

a) dziecka do ukończenia 13. roku życia,

b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,

d) osoby wymagającej pomocy tłumacza,

e) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów;

5) dokonywanie płatności bezgotówkowej (płatność kartą płatniczą) dopuszczalne jest tylko na wyznaczonych do tego stanowiskach, prowadzonych w Urzędzie przez Kancelarię, Dział Gospodarki Komunalnej oraz  Dział Podatków i Windykacji;

6) zawiesza się przyjęcia interesantów przez Wójta i Zastępcę Wójta Gminy Nieporęt.

3. Wprowadza się zakaz załatwiania spraw i wstępu interesantów do pozostałych, innych niż określone w ust. 2 pomieszczeniach Urzędu oraz zakaz dostępu do innych niż wskazane w ust. 2 pkt 3 i 5 stanowisk pracy w Urzędzie. 

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 może być wyłączone w sprawach niecierpiących zwłoki, w których osobista wizyta interesanta w Urzędzie jest konieczna  i uzasadniona z uwagi na ważny interes interesanta lub Gminy, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę,

§ 2. Ustala się następujące godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek – czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-14.00.

§ 3. 1. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 4, w zakresie obsługi interesantów, odbywa się ona z zachowaniem następujących zasad:

  1. do bezpośredniej obsługi interesanta, po jego zgłoszeniu się do Kancelarii Urzędu, będą proszeni pracownicy merytorycznych komórek organizacyjnych właściwych do załatwienia danej sprawy. Pracownik merytoryczny zgłasza się niezwłocznie po interesanta, prowadzi do wolnego wyznaczonego stanowiska obsługi, a po załatwieniu sprawy odprowadza do drzwi wyjściowych,
  2. interesant przebywający w budynku Urzędu i obsługujący go pracownik zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk na zasadach określonych § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. poz. 2132),
  3. przed wejściem do budynku Urzędu dokonywany będzie pomiar temperatury ciała osoby wchodzącej do Urzędu.

2. W przypadku niezastosowania się do zasad, określonych w niniejszym zarządzeniu,   z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz innych osób wchodzących  na teren Urzędu, pracownik może odmówić obsługi takiej osoby, do czasu zastosowania się przez nią do wskazanych zasad.

§ 5. Do dnia 27 grudnia 2020 r. podlega ograniczeniu, wykonywanie zadań Urzędu, w ten sposób, że Urząd realizuje przede wszystkim zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, obejmujące w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378),

b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy   z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a)  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378),

c) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

7)  lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).

§ 6. 1.Ograniczenia, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, nie dotyczą spraw, w których brak dokonania czynności spowodowałby przekroczenie bezwzględnie obowiązujących  i niepodlegających przedłużeniu terminów lub zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla mienia w wielkich rozmiarach lub spowodowałoby znaczną szkodę dla mienia gminy Nieporęt lub osób trzecich lub jest to uzasadnione ważnym interesem Gminy lub interesanta, a także w przypadku podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2.

2. Wprowadzenie ograniczeń w załatwianiu spraw oraz zasad wykonywania zadań Urzędu określonych niniejszym zarządzeniem, ma na celu przeciwdziałanie ryzyku rozprzestrzeniania wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, zwiększenie bezpieczeństwa pracowników Urzędu oraz wszystkich osób wchodzących na teren Urzędu.

§ 7. Wdrożenie niniejszego zarządzenia oraz utrzymanie wprowadzonej nim organizacji bezpośredniej obsługi interesantów, powierza się Sekretarzowi Gminy, a także kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie realizowanych przez nie zadań.  

§ 8. Zawiadomienie o ograniczeniach wskazanych w zarządzeniu następuje w drodze ogłoszenia  na stronie Urzędu oraz przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu.

§ 9. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Nieporęt Nr 309/2020 Wójta Gminy Nieporęt  z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania zadań Urzędu w drodze bezpośredniej obsługi interesantów oraz organizacji tej obsługi w okresie stanu epidemii

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.