Zarządzenie w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez gminę Nieporęt

Zarządzenie Nr 316/2015 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwały, w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez gminę Nieporęt, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów

Formularz konsultacyjny