Zasady rekrutacji do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji do gminnych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

I Zasady ogólne.

1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
1) dzieci urodzone w latach 2011-2009 (trzyletnie, czteroletnie i pięcioletnie),
2) dzieci sześcioletnie – urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku,
zamieszkałe na terenie gminy Nieporęt.

2. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza terenem gminy Nieporęt mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będą dysponowały wolnymi miejscami.

3. W wyjątkowych przypadkach oraz gdy będą wolne miejsca – po 28 sierpnia br. – do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.

6. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnodostępnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona jest zgodnie z zasadami ogólnymi.

7. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/szkoły.

II Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2013/2014.

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci będących mieszkańcami gminy Nieporęt, urodzonych w latach 2009-2011, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci będących mieszkańcami gminy Nieporęt, urodzonych w roku 2009 mogą zgłosić dziecko do oddziału przedszkolnego w najbliższej szkole obwodowej.

3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w roku 2009, zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Józefowie, zgłaszają dzieci do przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej niż obwodowa.

4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, będących mieszkańcami gminy Nieporęt, urodzonych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, potwierdzają kontynuację edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w najbliższej szkole obwodowej.

III Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

3. Rodzice/prawni opiekunowie wpisują we wniosku przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej według swoich preferencji.

4. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazane we wniosku na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

5. Rodzice/prawni opiekunowie:
1) pobierają wniosek w przedszkolu lub szkole podstawowej,
2) wypełniają go i składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
3) do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

6. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).

7. Wypełniony wniosek:
1) podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
2) podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

8. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna.

9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
1) żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
2) zwrócić się do wójta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

10. Wójt w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
1) korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
2) może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
3) może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka,
4) o wynikach weryfikacji oświadczeń informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

11. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

12. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

13. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tj. kryteria ustawowe.

14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z wójtem, tj. kryteria gminne.

15. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia (zakwalifikowanie oznacza spełnienie kryteriów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego).

16. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

17. Komisja rekrutacyjna:
1) przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane
do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
2) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

18. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
2) wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
3) na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

19. W przypadku uzyskania przez kandydatów, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, równorzędnej liczby punktów, na ostatnie wolne miejsca Komisja rekrutacyjna może zastosować losowanie wśród kandydatów o takiej samej liczbie punktów.