Zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał, który upływa 15 listopada 2017 r.

UWAGA!

Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał, który upływa 15 listopada 2017 r. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. IV kwartał 2017 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. październik 2017 r., listopad 2017 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informujemy również, że koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy. Powstają one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszą 11,60 zł. W przypadku nie podjęcia przesyłki przez adresata w terminie, ww. upomnienie uważa się za odebrane, a koszty upomnienia, pomimo nie odebrania pisma, są naliczane.