Budżet na 2013 rok uchwalony

Projekt uchwały budżetowej zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przyjęła go bez uwag. Pozytywnie ocenili go także radni, których opinie przedstawili na sesji przewodniczący Komisji Rady.

Przyszłoroczny budżet przewiduje dochody w łącznej kwocie 50 123 879 zł, z tego bieżące w kwocie 48 621 769 zł, a majątkowe w wysokości 1 502 110 zł.

Największym źródłem dochodów gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który wyniesie blisko 19 mln zł. Subwencja oświatowa z budżetu państwa to 10,4 mln zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych przeszło 9,2 mln zł, a podatek od czynności cywilnoprawnych 1,1 mln zł.

Wydatki gminy ustalono w łącznej kwocie 54 773 783 zł, z czego wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynoszą 8 887 000 zł, a bieżące 45 886 783 zł.

Jedną z najważniejszych inwestycji gminnych w 2013 roku będzie projekt i budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie, na którą przeznaczono w budżecie 2 mln zł.
Na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną gminy przeznaczono 2 040 000 zł.

Na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Białobrzegi-Rynia wokół Jeziora Zegrzyńskiego zaplanowano 1 500 000 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na projekty i budowę infrastruktury m.in. w ul. Wesołej w Stanisławowie Pierwszym, w ul. Rumiankowej w Nieporęcie, w ul. Książęcej w Aleksandrowie, w ul. Wierzbowej w Kątach Węgierskich, Gościnnej i Letniej w Stanisławowie Drugim.

Przyszłoroczne wydatki na drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych oraz drogi wewnętrzne, których zarządcą jest gmina Nieporęt wyniosą 3 280 000 zł.

Inwestycje przewidziane są m.in. w Stanisławowie Pierwszym na ul. Słonecznej, w Kątach Węgierskich na ul. Wierzbowej, w Wólce Radzymińskiej na ul. Topolowej, w Ryni na ul. Głównej, w Józefowie na ul. Szkolnej, w Nieporęcie na ul. Pęczkowskiego (I etap), w Aleksandrowie na ul. Polnej.

Na projekt i przebudowę kładki na Kanale Żerańskim zaplanowano 1,8 mln zł.

Po 150 tys. zł. przewidziano na projekt i budowę dróg na osiedlu Dębina w Stanisławowie Pierwszym oraz ul. Rodziny Kalińskich w Józefowie.

Na projekty, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego zaplanowano 360 tys. zł.

Zaplanowano również środki na modernizację budynków: SP ZOZ w Nieporęcie, przedszkola gminnego w Nieporęcie, szkoły w Białobrzegach oraz budynku komunalnego w Wólce Radzymińskiej.
W wydatkach bieżących gminy blisko 21 mln zł przeznaczonych jest na oświatę, w tym m.in. na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, przedszkoli, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół.

Pełna treść uchwały budżetowej znajduje się w BIP, w zakładce Uchwały Rady – Uchwała nr XXXVI/124/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2012 r. – Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Nieporęt