Czy opłata za śmieci musiała wzrosnąć?

Od 1 października wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszona przez mieszkańców gminy Nieporęt.

Nowe stawki przyjęte przez Radę Gminy wynoszą:

29 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane  i

58 zł miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane.

Ustawodawca skonstruował system gospodarowania odpadami w taki sposób, by ten „sam się finansował”, co oznacza, że jego koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości. Gmina nie może dofinansowywać systemu oraz system ten nie może przynosić dochodów.  Całkowite koszty odbioru, transportu i utylizacji śmieci powinni ponosić więc sami mieszkańcy.

Na gminny system gospodarowania odpadami składa się kilka pozycji.

Najważniejsza z nich, to opłata na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponoszona na rzecz firmy, z którą gmina Nieporęt ma podpisaną umowę.

Obecnie koszt miesięcznej usługi to kwota ryczałtowa w wysokości 495 176,22 zł brutto.

Opłaty te systematycznie wzrastają (w całym kraju), co obrazuje poniższy wykres:

WYKRES WZROST OPŁAT ODPADY

 

 

W porównaniu z rokiem 2017, gdy miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wynosił w gminie Nieporęt 154 940,85 zł, jest to wzrost o 319,59% !

Na koszty gminnego systemu gospodarowania odpadami składa się ponadto utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK, w Nieporęcie oraz obsługa administracyjna systemu. Całkowity koszt to 5 944 400,00 zł rocznie.

Jeśli kwotę 5 944 400,00 zł podzielimy na 12 miesięcy i na liczbę osób zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt, to uzyskamy kwotę, która byłaby adekwatna do pokrycia całkowitego kosztu systemu  – jest to kwota w wysokości 33,12 zł od osoby.

Nawet po ostatniej podwyżce, obowiązującej od stycznia 2019 r., zwiększona opłata od 1 października 2019 r. nie osiąga maksymalnej wymaganej wysokości.

Należy zaznaczyć, że wskazane 33,12 zł wynika z kwot zakładających, że wszyscy mieszkańcy gminy rzetelnie wypełniają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, wskazując faktycznie zamieszkującą w gospodarstwie liczbę osób, a także w terminie uiszczają należne opłaty.  Ważna jest także sumienna segregacja odpadów, ponieważ za jej brak, gmina narażona jest na kary finansowe.

Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o sumienną segregację oraz składanie deklaracji określającej wysokość opłaty adekwatnie do liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości. A przede wszystkim, o regulowanie w terminie należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

W związku z trudną sytuacją, występującą w gospodarce odpadami, radni gminy Nieporęt wystosowali pismo do Rządu, w którym apelują o wprowadzenie systemowych rozwiązań.

Poniżej pełen tekst stanowiska;

STANOWISKO NR XI/2/2019
RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Nieporęt oraz pilnych potrzeb zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami
Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Nieporęt, uchwalonego uchwałą nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477, zm. z 2013 r., poz. 13443) Rada Gminy postanawia, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Nieporęt wyraża zaniepokojenie problemami występującymi w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Drastycznie rosnące koszty odbioru i utylizacji odpadów przekładają się na opłaty ponoszone przez mieszkańców. Wpływ na taki stan rzeczy ma mi.in brak konkurencyjności wśród firm zajmujących się wywozem i zagospodarowaniem odpadów, niewystarczająca liczba Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, który przeprowadziła Gmina Nieporęt, oferty złożyły tylko dwie firmy, z których najkorzystniejszą była oferta firmy, będącej jednocześnie dotychczasowym odbiorcą odpadów. Nowa, bardzo wysoka cena (pomimo, że dotyczyła tego samego zakresu usług, realizowanych na tym samym obszarze), zaproponowana przez Oferenta, postawiła władze gminy oraz jej mieszkańców w bardzo trudnej sytuacji. Sytuacja taka ma miejsce także w innych samorządach, których władze i mieszkańcy już musiały albo za chwilę będą musiały się zmierzyć. Dotowanie przez gminę odbioru odpadów komunalnych z budżetu gminy, nie jest możliwe gdyż nie pozwalają na to przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zakładają samofinansowanie się gminnej gospodarki odpadami. W związku z powyższym Rada Gminy Nieporęt apeluje:
– o umożliwienie kierowania zmieszanych odpadów komunalnych poza region wyznaczony przez Samorząd Województwa, w sytuacji ograniczonych możliwości RIPOK w danych regionie;
– o ustalenie ram prawnych, które pozwolą na określenie górnych stawek opłaty za zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych frakcji odpadów komunalnych obowiązujących w RIPOK;
– o podjęcie działań w celu spowolnienia dynamiki wzrostu opłaty marszałkowskiej;
– o umożliwienie gminom tworzenia wspólnych, z innymi samorządami, Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z możliwie uproszczoną procedurą;
– o wprowadzenie efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów, dla odpadów opakowaniowych poprzez zwiększenie skuteczności powrotu opakowań do producenta, tak aby wysokość wkładów finansowych płaconych przez producentów pokrywała koszty gospodarowania odpadami dla produktów wprowadzanych przez nich na rynek. W tym koszty związane z selektywną zbiórką, sortowaniem oraz przetwarzaniem odpadów, co przyczyni się do rozwoju nie tylko selektywnej zbiórki, ale i recyklingu odpadów oraz obniży koszty związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi ponoszonymi bezpośrednio przez mieszkańców.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Nieporęt do przekazania niniejszego Stanowiska:
1) Prezesowi Rady Ministrów,
2) Marszałkowi Sejmu RP,
3) Marszałkowski Senatu RP,
4) Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego,
5) Wojewodzie Mazowieckiemu,
6) Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,
7) Ministrowi Środowiska,
8) Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
9) Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt
Bogusława Tomasik