Kwalifikacja wojskowa – rocznik 1995

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461z późn. zm.) oraz stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz. U. poz. 1491), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzana jest w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2014 r.

Do stawienia do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1995 r.,
2) mężczyzn urodzonych w latach 1990 – 1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3) osoby urodzone w latach 1993-1994, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1990–1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/14 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
5) osoby, które skończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, trwający ponad 3 miesiące na terenie Gminy Nieporęt, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Legionowie z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie, pod adresem: 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, sala konferencyjna, parter.

Mężczyźni z Gminy Nieporęt stają na kwalifikację wojskową w dniach 25 i 28 kwietnia br. natomiast w dniu 29 kwietnia b.r. wyłącznie kobiety.

Zobowiązanie do zgłoszenia się na kwalifikację, określone jest w imiennym wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku zgłoszenia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji winna posiadać ze sobą:
1) dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
2) dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji,
3) aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,
4) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe.
W trakcie badań lekarskich zostaną określone kategorie zdrowia a ponadto nastąpi założenie ewidencji wojskowej i wydanie książeczki wojskowej. Za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub zarządza się przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Nieporęt, tel. (022)7670440.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2014 r.