Kwalifikacja wojskowa rozpoczęta

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1463), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 6 lutego do 30 kwietnia 2012 r.

Do stawienia do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1993 r.,
2) mężczyzn urodzonych w latach 1988 – 1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3) kobiety urodzone w latach 1988–1993 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę celu uzyskania tych kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2011/12 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.
5) osoby, które skończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, trwający ponad 3 miesiące na terenie Gminy Nieporęt, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Legionowie w siedzibie Starostwa Powiatowego pod adresem: 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, sala konferencyjna. Stawiennictwo osób z Gminy Nieporęt wyznaczone zostało w dniach 27 i 28 lutego br. Zobowiązanie do zgłoszenia się na kwalifikację, określone będzie w imiennym wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku zgłoszenia się na Powiatowa Komisję Kwalifikacyjną.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji winna posiadać ze sobą:
1) dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
2) dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych,
3) aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,
4) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe.

W trakcie badań lekarskich zostaną określone kategorie zdrowia a ponadto nastąpi założenie ewidencji wojskowej i wydanie książeczki wojskowej. Za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub zarządza się przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Nieporęt, tel. (022)7670440.