Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Jako partnerzy przystępują do niej muzea, parki narodowe, uzdrowiska, transport kolejowy. Lista partnerów wraz z ich ofertą dostępna jest na stronie www. rodzina.gov.pl i jest na bieżąco aktualizowana.

Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Pytania i odpowiedzi dotyczące Karty Dużej Rodziny:

– Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

– Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?
Wniosek na terenie Gminy Nieporęt można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie ul. Podleśna 4 A, tel. 22 490 43 41 lub 44, który zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z wydaniem karty osobie uprawnionej.

Do wniosku o przyznanie Karty należy dołączyć:
skrócony odpis aktu urodzenia dzieci (ksero), dowody osobiste rodziców, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole lub w szkole wyższej, orzeczenie dziecka o niepełnosprawności (jeśli takie są), postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub domu dziecka (dot. rodziny zastępczej).

– Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

– Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54 x 85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

– Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?
Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski.

– Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?
Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

– Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie www rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

– Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?
Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

– Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?
Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

– Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?
Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

– Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?
Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

– Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

– Co zrobić w przypadku zgubienia karty?
Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do GOPS. W Nieporęcie ul. Podleśna 4A Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,76 zł.