Sprawdzian szóstoklasistów już niebawem

14 marca z inicjatywy nauczycielek: pani Iwony Kopki i pani Ewy Banachewicz uczniowie klas szóstych wzięli udział w niecodziennej lekcji bibliotecznej na temat: „Encyklopedia to taka księga, po którą każdy, kto myśli, sięga” – jak korzystać z wydawnictw informacyjnych?

Zajęcia przeprowadziła pani Anna Borkowska, nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie.
Podczas zajęć uczniowie przypomnieli sobie rodzaje słowników i innych wydawnictw informacyjnych, także multimedialnych, z których mogą korzystać podczas nauki. Utrwalili trudne pojęcia, tj. żywa pagina, indeks; przećwiczyli odszukiwanie informacji przy pomocy katalogów: alfabetycznego i rzeczowego oraz utrwalili zasady korzystania z różnego typu słowników i encyklopedii.

W ramach cyklu przygotowań szóstoklasiści napisali trzy próbne sprawdziany kompetencji – dwa w ramach programu WSiP „Sprawdź swoją szkołę”, a jeden wewnątrzszkolny, przygotowany przez Zespół ds. przeprowadzania i analizowania Sprawdzianu.
Odbyły się także zajęcia z psychologiem, panią Danutą Borzęcką-Walicką na temat sposobów radzenia sobie ze stresem. Uczniowie spotykają się z nauczycielami różnych przedmiotów ćwicząc rozwiązywanie zadań testowych i utrwalając wiadomości w ramach cotygodniowych zajęć.

Na okres 26-28 marca zaplanowane zostały w szkole warsztaty przygotowujące do Sprawdzianu, podczas których uczniowie będą pracowali w małych grupach pod kierunkiem nauczycieli różnych przedmiotów, a także z pedagogiem i psychologiem.
Mamy nadzieję, że ta szerokie i wszechstronne przygotowania przyczynią się do wysokich osiągnięć uczniów! Trzymamy kciuki za wszystkich, których w najbliższym czasie czeka pierwszy poważny sprawdzian w życiu!

Kilka najważniejszych faktów dotyczących Sprawdzianu Szóstoklasisty wg Centralnej Komisji Edukacyjnej:

• Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

• Sprawdzian trwa 60 minut i jest to czas, który przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań.

• Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

• Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.

• Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.

• Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

• Na sprawdzianie badany i oceniany jest, poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności:
– czytania,
– pisania,
– rozumowania,
– korzystania z informacji,
– wykorzystywania wiedzy w praktyce.

• Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania tak są skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów.